Regulamin  platformy business to business hurt.tragar.pl

Poniżej znajdziesz regulamin  platformy b2b hurt.tragar.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych na platformie b2b, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Platforma business to business należy do TRAGAR Trąbka Spółka Jawna wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000253782, NIP 551-10-49-725, nr REGON 070689441, Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail hurt@tragar.pl lub dzwoniąc pod numer 783-002-698 .

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://hurt.tragar.pl/regulamin/ ,
 3. Platforma b2b – platforma business to business działająca pod adresem https://hurt.tragar.pl/ ,
 4. Sprzedawca – TRAGAR Trąbka Spółka Jawna, Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy b2b, Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Platformy b2b, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Platformy b2b.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy b2b, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania z Platformy b2b, w tym w szczególności do dokonania zakupu na platformie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu na platformie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy b2b dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na platformie b2b.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Platformy b2b są cenami netto.
 • 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy b2b, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia na platformie b2b. Do złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta na platformie b2b.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto na platformie b2b, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta na platformie b2b. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień na platformie b2b. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta na platformie b2b odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Platformy b2b, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta na platformie b2b. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy b2b, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy b2b. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy b2b.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy b2b, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hurt@tragar.pl W reklamacji Kupujący powinien podać  numer nip, nazwę firmy, adres do korespondencji, osobę kontaktową oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy b2b. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 • 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto na platformie b2b oraz pozytywnie przeszedł proces weryfikacji przez Sprzedającego. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto”.

Zakładając konto użytkownika na platformie b2b, koniecznie jest podanie poniższych danych:

-Imię i nazwisko lub nazwa

-Adres siedziby

-NIP

-Adres e-mail

-Numer telefonu kontaktowego    

-Profil prowadzonej działalności

oraz zapoznanie się z Regulaminem i go zaakceptowanie.  Zaznaczenie opcji “Przeczytałem i akceptuję warunki regulaminu.” oznacza, iż Klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu oraz zawartej umowy.  Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

 

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące

     kroki:

  1. zalogować się do swojego konta na platformie b2b,  
  2. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  3. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do podsumowania”,
  4. podać adres do wysyłki zamówienia,  osobę kontaktową i ewentualne uwagi do zamówienia

5) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować.  

         6) kliknąć w przycisk „Składam zamówienie”.

 

 1. Po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie” Kupujący zostanie przekierowany na stronę Platformy b2b z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako propozycja zawarcia umowy sprzedaży kierowana przez Kupującego do Sprzedawcy. Umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą w chwili akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania).
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia oraz podczas zakładania konta b2b są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 • 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Minimum logistyczne zamówienia wynosi 2500  złotych netto. Przy niższych wartościach zamówienia na terenie kraju doliczamy koszty transportu lub indywidualnie ustalamy sposób i koszty dostawy.
 2. Forma płatności jest indywidualnie ustalana z Kupującym po zaakceptowaniu oferty przez Sprzedającego.

 

 • 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych
 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki,
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 9. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 10. Wprowadzanie powyższych zmian  oraz uzyskanie informacji o stanie realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem anna.zapalowicz@tragar.pl lub pod numerem telefonu 783-002-698.
 11. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 12. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.
 13. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.
 • 7
Odbiór zamówionych rzeczy

 

 1. Wskazanym jest, aby przy odbiorze Zamówionych Rzeczy Klient:
 1. niezwłocznie sprawdził stan opakowania i pokwitował fakt otrzymania przesyłki.
 2. niezależnie od powyższego – otworzył przesyłkę i sprawdził stan Zamówionych Rzeczy w chwili ich wydania oraz ich zgodności ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową,. 
 3. Kurier, który działa w imieniu Sklepu jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki. Jeśli Kurier z powodu ograniczenia czasowego nie będzie mógł poczekać, wówczas zobowiązany będzie sporządzić protokół w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, w przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru.
 1. Zgłoszenie na powyższych zasadach uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu kurierowi lub w najbliższym oddziale firmy kurierskiej i wraz z kurierem spisanie protokołu szkodowego, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony, ułatwi Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji i zwiększy możliwość przyspieszenia załatwienia procedury reklamacyjnej w ramach ustawowego terminu.
 2. Z chwilą wydania Zamówionych Rzeczy przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Zamówionymi Rzeczami oraz ryzyka, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówionych Rzeczy.

 

 • 8
Rękojmia za wady fizyczne – tryb i warunki składania reklamacji

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Reklamacji nie podlegają towary uszkodzone z winy Zamawiającego – uszkodzenia mechaniczne.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 8. Do skorzystania z rękojmi Klient winien przedłożyć dowód zakupu.
 9. Jeżeli przy odbiorze przesyłki klient stwierdzi uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu zamówionych przedmiotów należy postąpić jak w § 7, zwrócić uszkodzony towar na adres firmy  TRAGAR Trąbka Spółka Jawna Zebrzydowice 455B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska oraz przesłać informację na adres e-mail: anna.zapalowicz@tragar.pl lub przekazać ją telefonicznie na numer 783-0002-698. Przed wysyłką reklamowanych Rzeczy, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą  w celu uzgodnienia szczegółów.
  Aby reklamacja była uznana należy ją zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty dostawy.

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

 1. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zostanie wystawiona faktura korygująca. 
 2. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

 • 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hurt.tragar.pl/polityka-prywatnosci

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na platformie b2b bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto na platformie b2b o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
 6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej tych sądów.
Aktualizuje...
 • Brak produktów w koszyku.